RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

De aşa vremi se-nvredniciră

În perioada 10-13 octombrie 2011, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "A. Lupan" a AŞM a avut loc Târgul internaţional de carte ştiinţifică şi didactică la care IMI al AŞM s-a învrednicit de Diploma de menţiune pentru volumul "Academicianul Vladimir Andrunachievici", editat în anul 2009 de IMI.

Cu această ocazie felicităm colaboratorii IMI care şi-au adus aportul la apariţia acestui volum şi îndeosebi alcătuitorilor şi coordonatorilor: ex-directorului IMI, dr. hab. Mihail Popa şi jurnalistei Tatiana Rotaru; membrilor colegiului de redacţie: acad. V. Arnautov, dr. hab. A. Caşu, m. c. C. Gaindric, acad. Iu. Reabuhin şi ne alăturăm cu drag la mulţumirile exprimate de dr. hab. M. Popa la începutul volumului:

Mulţumiri

Editarea acestei cărţi a fost dictată de imperativul cunoaşterii istoriei ştiinţei noastre, a premergătorilor care au pus temelia cercetării în Republica Moldova. Dacă vom uita de trecutul nostru şi vom pierde capacitatea de fi recunoscători fondatorilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi savanţilor care ne-au format ca cercetători, atunci ce mesaj va percepe tineretul contemporan?! Ştiinţa actuală, fără istoria ei, este aidoma unui pom frumos, ce-şi tăinuieşte rădăcinile viguroase prin care-şi trage sevele dătătoare de viaţă. Suntem datori înaintaşilor cu retrospective care să reconsidere locul şi aportul lor istoric, cu atât mai mult că meleagul nostru a fost dintotdeauna bogat în personalităţi de vază, care s-au afirmat plenar în diverse domenii ale vieţii.

Am evocat în acest volum imaginea exponenţială a academicianului Vladimir Andrunachievici, una din figurile proeminente din a doua jumătate a secolului trecut, savant cu o vastă cultură şi creativitate, care a iniţiat în RSS Moldovenească, începând cu anul 1943, cercetări de amploare în matematică, membru fondator al AŞM şi al Institutului de Fizică şi Matematică. Când am lansat ideea de a edita cartea, pe care o ţineţi în mâini, ea a fost susţinută cu ardoare atât de colectivul nostru de matematicieni, cât şi de alţi colegi care l-au cunoscut pe algebristul moldovean. Mă bucur că am adunat mărturiile lor într-un omagiu colectiv de anvergură şi consider că această reuşită va genera, cu siguranţă, şi alte încercări de a pune în lumină destinul altor personalităţi cu renume în domeniul matematicii.

Dar astăzi, la acest fericit final de carte, ţinem să ne exprimăm recunoştinţa conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, personal domnului academician Gheorghe Duca, preşedintele ei, care a apreciat iniţiativa noastră şi a venit cu un inspirat preambul, ce actualizează contextul evocat şi-i conferă valoare. Aducem mulţumiri din suflet dnei Tatiana Rotaru, autoarea acestei selecţii şi purtătorul de cuvânt al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care l-a cunoscut pe savant în ultimii lui 6 ani de viaţă, l-a intervievat cu diverse ocazii şi a depus eforturi deosebite pentru a redacta materialele adunate.

Cu un aport considerabil au venit la editarea acestei cărţi discipolii academicianului Vladimir Andrunachievici – acad. Iurie Reabuhin, acad. Vladimir Arnautov, prof. Alexei Caşu, prof. Ion Goian şi prof. Gheorghe Ciocanu, precum şi decanul de vârstă al algebriştilor de astăzi din Republica Moldova – prof. Ion Valuţă. Şi-au expus considerentele privind contribuţia academicianului Vladimir Andrunachievici şi impactul ei asupra evoluţiei cercetărilor algebrice iluştrii savanţi străini prof. Alexandr Mihalev (Moscova), Lev Şevrin (Ecaterinburg), Richard Wiegandt (Budapesta), lucru pentru care le mulţumim în mod deosebit.

Au fost receptivi la iniţiativa noastră şi academicienii Andrei Andrieş, Mircea Bologa, Haralambie Corbu, Mitrofan Ciobanu, Alexei Simaşchevici, care ne-au furnizat informaţii interesante despre personalitatea academicianului Vladimir Andrunachievci. Le aducem şi dumnealor gratitudinea integral meritată.

În mod deosebit menţionăm contribuţia membrului corespondent Constantin Gaindric, succesorul academicianului Vladimir Andrunachievici în postul de director al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, care a participat atât la discuţiile privind concepţia acestui volum, cât şi la pregătirea unor materiale.

Apreciem înalt studiul şi amănuntele inedite despre arborele genealogic al familiei Andrunachievici, realizate în cunoştinţă de cauză de profesorul Vlad Ciubucciu.

Viziuni aparte, pe alocuri surprinzătoare, despre viaţa şi activitatea academicianului Vladimir Andrunachievici ne-au propus pentru această lucrare dr. hab. Svetlana Cojocaru, dr. Vladimir Levcenco, Serghei Neveadomski, extinzând astfel aria problematicii abordate. Le mulţumim cordial şi dumnealor.

La cercetarea arhivelor, selectarea anumitor materiale şi pregătirea lor au participat dnele Natalia Şpac, Ludmila Bendas şi Tatiana Tofan. Cu contribuţia semnificativă a dlor dr. Andrei Braicov şi dr. Eugeniu Cuzneţov şi a dnei Silvia Cebanu au fost realizate lucrările editoriale nemijlocite: prezentarea grafică a copertei, redactarea tehnică şi compartimentarea imaginilor fotografice. Tuturor le aducem cele mai sincere mulţumiri.