RO  EN
IMI/Noutăţi/2010/

Concurs pentru suplinirea postului vacant de director adjunct

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de director adjunct pentru probleme de stiinţă.

Condiţii de participare

La concurs pot participa persoane cu grad ştiinţific de doctor sau de doctor habilitat în domeniu, cu o vechime în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani şi calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte (art. 134, p. 3 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare).

Candidaţii la concurs în termen de 30 de zile de la anunţarea publică a concursului (până la 13.06.2010), depun şi înregistrează la serviciul personal al institutului cererea de înscriere, la care anexează:

  1. fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copia carnetului de muncă;
  4. copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, ale diplomei de profesor sau de conferenţiar, precum şi ale altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice;
  5. lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
  6. curriculum vitae.

În conformitate cu Statutul IMI (art. 27) alegerea directorului adjunct pentru probleme de ştiinţă se efectuează în conformitate cu următoarea procedură:

  1. directorul institutului propune candidatul la postul de director adjunct pentru probleme de ştiinţă, care se examinează la şedinţa Consiliului ştiinţific. Consiliul, prin vot secret sau deschis (la alegere), îşi exprimă părerea; candidatul se consideră aprobat, dacă pentru el a votat majoritatea simplă din personalul scriptic al Consiliului;
  2. rezultatele alegerii directorului adjunct sunt aprobate de Biroul Secţiei de Ştiinţe Exacte şi Economice şi de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică.

Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice se depun în a doua zi lucrătoare după desfăşurarea alegerilor la cancelaria institutului şi se examinează de către Consiliul ştiinţific al IMI în termen de 10 zile calendaristice.

Persoana care a susţinut concursul este angajată în funcţia respectivă în baza contractului individual de muncă pe o perioadă de 4 ani.