RO  EN
IMI/Doctorat/

Şcoala doctorală Matematică şi Ştiinţa Informaţiei

Şcoala doctorală Matematică şi Ştiinţa Informaţiei a fost acreditată în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 210 din 25 septembrie 2014 "Cu privire la înfiinţarea şcolilor doctorale" iar în baza Hotărârii de Guvern nr.816 din 11 noiembrie 2015 i-a fost acordat dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat.

Din componenţa acestei şcoli doctorale fac parte următoarele instituţii:

 1. Institutul de Matematică şi Informatică AŞM.
 2. Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău. (Catedrele: Algebra, Geometrie şi Topologie, Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, Informatică şi Tehnologii Informaţionale)
 3. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. (Catedra Matematică şi Informatică)
 4. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul şcolii doctorale studiile superioare de doctorat, ciclul III se organizează în baza Acordului de parteneriat, încheiat între instituţiile nominalizate, pe programe de doctorat la ştiinţe matematice şi ştiinţa informaţiei, la specialităţile ştiinţifice:

Domeniul ştiințific: 1. Ştiinţe ale naturii
Ramura ştiințifică: 11.
12.
Matematică
Ştiinţa Informației
Profilul ştiințific: 111.
112.
121.
122.
Matematică pură
Matematică aplicată
Informatică teoretică
Informatică aplicată
Specialităţi științifice: 111.02
111.03
111.04
112.03
113.01
121.01
121.03
122.03
523.01
Ecuaţii diferenţiale
Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
Geometrie şi topologie
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică
Bazele teoretice ale informaticii
Programarea calculatoarelor
Modelare, metode matematice, produse program
Cibernetică şi informatică economică

Componenţa Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale "Matematică şi Ştiinţa Informaţiei"
 1. Acad. Mitrofan Ciobanu – director al şcolii doctorale
 2. M.cor. Constantin Gaindric – vice director
 3. Dr. Elvira Naval - secretar ştiinţific
 4. Acad. Gheorghe Mişcoi
 5. M.cor. Nicolae Vulpe
 6. Dr.hab., prof. Mihail Popa
 7. Dr.hab., prof. Dumitru Lozovanu
 8. Dr.hab., prof. Svetlana Cojocaru
 9. Dr.hab. Dumitru Cozma
 10. Dr.hab.Liubomir Chiriac
 11. şef secţie şcoli doctorale şi instruire continuă Claudia Oltu
 12. Doctorand Natalia Neagu
 13. Doctorand Cristina Bujac
Conducători de doctorat
1. Arnautov Vladimir Acad. 111.03 – logică matematică, algebră și teoria numerelor
2. Burțeva Liudmila Dr. 122.03 – modelare, metode matematice, produse program
3. Calin Iurie Dr. 111. 02 – ecuaţii diferenţiale
4. Calmuțchi Laurențiu Dr. hab. 111.04 – geometrie și topologie;
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
5. Ciobanu Mitrofan Acad. 111.03 – logică matematică, algebră și teoria numerelor;
111.04 – geometrie și topologie;
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
6. Ciubotaru Constantin Dr. 121.01 – bazele teoretice ale informaticii
121.03 – programarea calculatoarelor
7. Cojocaru Svetlana Dr. hab. 121.03 – programarea calculatoarelor
122.03 – modelare, metode matematice, produse program
8. Corlat Andrei Dr. 122.03 – modelare, metode matematice, produse program
9. Chiriac Liubomir Dr. hab. 111.04 – geometrie și topologie;
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
10. Damian Florin Dr. 111.04 – geometrie și topologie
11. Gaindric Constantin M. cor. 122.03 – modelare, metode matematice, produse program
12. Lozovanu Dmitrii Dr. hab. 112.03 – cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
13. Magariu Galina Dr. 121.01 – bazele teoretice ale informaticii
121.03 – programarea calculatoarelor
14. Mişcoi Gheorghe Acad. 112.03 – cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
15. Popa Mihail Dr. hab. 111.02 – ecuaţii diferenţiale
16. Şuba Alexandru Dr. hab. 111.02 – ecuaţii diferenţiale
17. Vulpe Nicolae Dr. hab. 111.02 – ecuaţii diferenţiale