RO  EN
IMI/Doctorat/

Şcoala Doctorală "Matematică şi Ştiinţa Informaţiei"

Şcoala Doctorală "Matematică şi Ştiinţa Informaţiei" a fost acreditată în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 210 din 25 septembrie 2014 "Cu privire la înfiinţarea şcolilor doctorale", iar în baza Hotărârii de Guvern nr. 816 din 11 noiembrie 2015 i-a fost acordat dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat.

Din componenţa acestei şcoli doctorale fac parte următoarele instituţii:

 1. Institutul de Matematică şi Informatică AŞM
 2. Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău (Catedrele: Algebra, Geometrie şi Topologie, Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, Informatică şi Tehnologii Informaţionale)
 3. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (Catedra Matematică şi Informatică)
 4. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul şcolii doctorale studiile superioare de doctorat, ciclul III se organizează în baza Acordului de parteneriat, încheiat între instituţiile nominalizate, pe programe de doctorat la ştiinţe matematice şi ştiinţa informaţiei, la specialităţile ştiinţifice:

Domeniul ştiințific: 1. Ştiinţe ale naturii
Ramura ştiințifică: 11.
12.
Matematică
Ştiinţa Informației
Profilul ştiințific: 111.
112.
121.
122.
Matematică pură
Matematică aplicată
Informatică teoretică
Informatică aplicată
Specialităţi științifice: 111.01
111.02
111.03
111.04
112.03
113.01
121.01
121.03
122.03
523.01
Analiza matematică
Ecuaţii diferenţiale
Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
Geometrie şi topologie
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică
Bazele teoretice ale informaticii
Programarea calculatoarelor
Modelare, metode matematice, produse program
Cibernetică şi informatică economică

Componenţa Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale "Matematică şi Ştiinţa Informaţiei"

 1. Acad. Mitrofan Cioban – director al şcolii doctorale
 2. M. cor. Constantin Gaindric – vice director al şcolii doctorale
 3. Dr. Elvira Naval – secretar ştiinţific al şcolii doctorale
 4. Acad. Gheorghe Mişcoi
 5. M. cor. Nicolae Vulpe
 6. Dr., conf. univ. Andrei Corlat
 7. Dr. hab., prof. Mihail Popa
 8. Dr. hab., prof. Dumitru Lozovanu
 9. Dr. hab. Dumitru Cozma
 10. Dr. hab. Liubomir Chiriac
 11. Claudia Oltu – şef secţie "Şcoli doctorale şi instruire continuă" (Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei)
 12. Doctoranda Natalia Neagu
 13. Doctorandul Andrei Coliban

Conducători de doctorat

1. Arnautov Vladimir Acad. 111.03 – Logică matematică, algebră și teoria numerelor
2. Bogatencov Petru Dr. 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
3. Burțeva Liudmila Dr. 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
4. Calin Iurie Dr. 111.02 – Ecuaţii diferenţiale
5. Calmuțchi Laurențiu Dr. hab. 111.04 – Geometrie și topologie
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
6. Ciobanu Mitrofan Acad. 111.03 – Logică matematică, algebră și teoria numerelor
111.04 – Geometrie și topologie
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
7. Ciubotaru Constantin Dr. 121.01 – Bazele teoretice ale informaticii
121.03 – Programarea calculatoarelor
8. Cojocaru Svetlana Dr. hab. 121.01 – Bazele teoretice ale informaticii
121.03 – Programarea calculatoarelor
122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
9. Corlat Andrei Dr. 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
10. Chiriac Liubomir Dr. hab. 111.04 – Geometrie și topologie
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
11. Damian Florin Dr. 111.04 – Geometrie și topologie
12. Gaindric Constantin M. cor. 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
13. Lozovanu Dmitrii Dr. hab. 112.03 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
14. Magariu Galina Dr. 121.01 – Bazele teoretice ale informaticii
121.03 – Programarea calculatoarelor
15. Mişcoi Gheorghe Acad. 112.03 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
16. Naval Elvira Dr. 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
17. Popa Mihail Dr. hab. 111.02 – Ecuaţii diferenţiale
18. Secrieru Grigore Dr. 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program
19. Şerbacov Victor Dr. hab. 111.03 – Logică matematică, algebră și teoria numerelor
20. Şuba Alexandru Dr. hab. 111.02 – Ecuaţii diferenţiale
21. Vulpe Nicolae M. cor. 111.02 – Ecuaţii diferenţiale