RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice:

Pretendent: Guţuleac (Russeva) Elena, cerc. şt., IMI al AŞM.

Conducător ştiinţific: Rîbachin Boris, dr.hab., prof. univ., cerc. şt. coordonator, Institutul de Cercetări Sistemice al AŞ FR, Rusia.

Consiliul ştiinţific specializat: DH 01 01.05.04-05 din cadrul IMI al AŞM.

Tema tezei: «Математическое моделирование условий нагружения и деформирования заглубленных объектов» ("Modelarea matematică a condiţiilor de încărcare şi deformare a obiectelor adâncite").

Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program.

Data: 14 februarie 2014.

Ora: 10:00.

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (din total de 14 la tema tezei):

  1. Rybakin B., Secrieru G., Russeva E. Numerical investigation of the process of detonation waves interaction with an elastoplastic target. În: Buletinul A.Ş.R.M., Matematica, 2003, 2(42), 113-122. ISSN 1024-7696, (0,5849 c.a.).
  2. Gutuleac E. Mathematical modeling of high-speed loads effects on storage tanks. În: Computer Science Jornal of Moldova, 2012, vol. 20, 1 (58), 33-41. ISSN 1561-4042, (0,5199 c.a.).
  3. Рыбакин Б. П., Руссева Е. Н. Численное моделирование процесса взрывного нагружения цилиндрического контейнера. Вестник Приднестровского Университета, серия: физико-технические и математические науки, 2005, 3(23), 47-52. (0,3125 c.a.).
  4. Гуцуляк Е. Н. Математическое моделирование процесса взрывного нагружения оболочечных систем, заполненных жидкостью. Materialele ale conferinţei "The 3th Informational Conference on Telecommunications, Electronics and Informaics – ICTEI 2010", Vol. II, 2010, Chişinău, Moldova, 150-155. (0,3125 c.a.).
  5. Рыбакин Б., Секриеру Г., Гуцуляк Е. Численное моделирование воздействия взрыва на снаряд со взрывателем в зависимости от формы и местоположения инициирующего взрывчатого вещества. Materialele ale conferinţei "The IV-th International Conference on Telecommunications, Electronics and Informatics – ICTEI 2012", Vol. II, 125-130. (0,3125 c.a.).