Institutul de Matematică şi Informatică ”Vladimir Andrunachievici” (IMI VA)

Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul a fost fondat în anul 1964 în baza secţiei de matematică din cadrul Institutului de Fizică şi Matematică, înfiinţat în anul 1961. Fondator al Institutului a fost academicianul Vladimir Andrunachievici, un matematician şi un organizator talentat, care a reuşit să formeze un colectiv de performanţă. Scopul principal în activitatea Institutului a fost și rămâne: menţinerea direcţiilor existente de cercetare, dezvoltarea unor direcţii noi în corespundere cu necesităţile ţării, integrarea în ştiinţa mondială, pregătirea specialiştilor de calificare înaltă.

Pe parcursul anilor, colaboratorii Institutului au obţinut rezultate remarcabile în domeniile algebrei, analizei funcţionale, ecuaţiilor diferenţiale, logicii matematice, matematicii de calcul, modelării matematice şi informaticii. Spre sfârşitul anilor 70 (sec. XX) în Institut s-au format vestitele şcoli ştiinţifice în domeniul teoriei inelelor algebrice (fondator acad. V.Andrunachievici), în domeniul teoriei calitative a ecuaţiilor diferenţiale (acad. C.Sibirschi), în domeniul teoriei quasigrupurilor (m.c. A.Ş.P. din U.R.S.S., prof. V.Belousov), în domeniul analizei funcţionale (m.c. AŞM I.Gohberg) şi în domeniul logicii matematice (dr. A.Kuzneţov).

Actualmente majoritatea şcolilor menţionate îşi continuă cu succes activitatea şi se bucură de autoritate internaţională. În cadrul conferinței internaționale dedicate cetenalului de la nașterea academicianului Vladimir Andunachievici, în 2017, conferința fiind un omagiu adus contribuției majore a Domniei sale la fondarea Institutului de Matematică și Informatică și a Școlilor de matematică contemporană din Moldova, au fost prezentate rezultatele marcante ai ultimiilor ani.

Vom mai menționa că doar în anul curent discipolii școlii științifice a acad. Constantin Sibirschi au publicat la prestigioase edituri internaționale monografiile: Artés, J.C., Llibre, J., Schlomiuk, D., Vulpe, N. Geometric Configurations of Singularities of Planar Polynomial Differential Systems. A Global Classification in the Quadratic Case. Springer International Publishing, Birkhäuser 2021, XII+699 p. ISBN 978-3-030-50570-7; M.N. Popa, V.V. Pricop. The Center and Focus Problem: Algebraic Solutions and Hypotheses. Boca Raton, Taylor & Francis Group, Chapman and Hall/CRC, 2021, 226 p. ISBN: 978-1-032-01725-9. https://doi.org/10.1201/9781003193074

                             

Mai multe detalii

Pe lângă studiile fundamentale se efectuează și cele cu caracter aplicativ, cum ar fi abordările bazate pe teoria quasigrupurilor în criptologie și criptografie. De rând cu acestea, sunt dezvoltate o serie de direcții noi: sisteme suport pentru decizii, procesarea limbajului natural, modele formale de calcul inspirate biologic. Cercetările efectuate în institut sunt orientate spre obținerea unui impact în domeniul educației, medicinei, culturii. Rezultatele obținute sunt incluse în mai multe cursuri ținute în universitățile din Republica Moldova. Sistemul suport decizii în diagnosticul ultrasonografic, elaborat în IMI VA, este util medicilor atât în procesul de examinare a pacienților, cât și în instruirea specialiștilor din domeniul ecografiei. În contextul globalizării economice, culturale, tehnologice și informaționale promovarea patrimoniului cultural național a devenit o parte integrantă a strategiei de dezvoltare durabilă a societății moderne în mai multe aspecte, inclusiv cel academic, științific și economic. Rezultatele cercetărilor și elaborărilor noastre contribuie la revitalizarea (prin intermediul tehnologiilor informatice) a unor elemente ale acestui patrimoniu constituite din texte vechi românești. Instrumentarul dezvoltat în Institut le permite specialiștilor, precum și publicului larg, accesul la formatul editabil al acestor documente, prezentate atât în grafiile originale, specifice secolelor 17-20, precum și transliterate în grafie latină contemporană.

Pe parcursul a peste cinci decenii în cadrul Institutului s-au realizat peste 3500 lucrări ştiinţifice în diferite domenii ale matematicii şi informaticii şi circa 160 monografii. Au fost publicate 127 volume din seria "Математические исследования”, ediție pe care o regasim în repozitoriul Bibliotecii Univerității Gottingen cu 60 volume scanate, şi 15 volume din seria “Прикладная математика и программирование". Din anul 1990, Institutul editează revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" (până la ora actuală au fost editate 94 numere), iar începând cu anul 1993 şi revista "Computer Science Journal of Moldova" (86 numere). În colaborare cu colegii din Polonia se editează revista ştiinţifică "Quasigroups and related systems" (45 numere). Actual aceste 3 reviste sunt indexate în SCOPUS, iar CSJM – și în Web of Science. Doar în anul 2021

În Institut, prin studiul de doctorat sau cu contribuţia Consiliilor ştiinţifice specializate, au fost pregătiţi 30 de doctori habilitaţi şi circa 400 doctori.

În ultimii 25 de ani Institutul a participat la executarea a peste 50 de proiecte internaţionale cu parteneri din centre ştiinţifice de performanţă din diferite ţări ale Europei, Asiei, Americii.

De cea mai înaltă distincţie a ţării în domeniul cercetării – Premiul de Stat şi Premiul Naţional – s-au învrednicit 12 colaboratori, 19 au obţinut respectivul premiu pentru tineret. Douăsprezece persoane din IMI au devenit laureaţi ai Premiului "Academician Constantin Sibirschi", acordat pentru realizări de valoare în domeniul matematicii şi informaticii. Vom menționa doar ultimul Premiul Naţional în domeniul informaticii Opera omnia acordat în anul 2020 Profesorului Constantin Gaindric pentru activitatea sa prodigioasă, rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii. Dovadă a prestației sale științifice, este și incluuderea în prestigiosul volum “One Hundred Romanian Authors in Theoretical Computer Ccience”, editat de Academia Română în seria „The Romanian Civilization” în a. 2018, ediție ce mai conține încă câteva nume notorii a informaticienilor de la IMI VA.

După o lungă cale de peste 20 de ani, Institutului i-a fost conferit numele "Vladimir Andrunachievici", decizia fiind aprobată pe 14 septembrie 2018. Avem toate motivele să afirmăm, că Institutul de Matematică şi Informatică este un centru de cercetări performante în domeniul matematicii pure, celei aplicate şi informaticii.

Despre Institutul de Matematică şi Informatică ”Vladimir Andrunachievici” puteți găsi date în ultimele două buclete publicate la aniversările de 50 și de 55 ani ai Institutului, care sunt plasate și pe site-ul instituției, iar o cronică detailată a istoriei Institutului de Matematică şi Informatică și a școlilor lui științifice a văzut lumina tiparului cu peste cincisprezece ani în urmă, în cartea "Institutul de Matematică și Informatică la 40 de ani". Deasemenea recomandăm articolul din revista Akademos, nr.2 (33), 2014, "Tradiţii şi contemporanietate. Institutul de matematică şi informatică la 50 de ani", autori - membrii corespondenți ai AŞM Svetlana Cojocaru și Constantin Gaindric.